Ekologizace energetického zdroje Synthesia, a.s. je již ve své poslední etapě

13. 12. 2020

V prvních dvou etapách došlo k náhradě zastaralých zařízení novými s nejmodernější dostupnou technologií pro ekologický provoz.

První etapa ekologizace zahrnovala výměnu dvou již nevyhovujících parních kotlů moderními - splňujícími požadované emisní limity dle příslušné legislativy. Jednalo se o kotle K15 spalující zemní plyn a K14 s možností spalování černého, hnědého uhlí nebo biomasy. Tato akce byla ukončena v prosinci roku 2015 převzetím kotle K14 do provozu. 

V rámci druhé části projektu převzala dne 21. 12. 2019 společnost Synthesia, a.s od zhotovitele do užívání nový kotel K13 s fluidním spalováním. V roce 2020 proběhl jeho zkušební provoz. V průběhu tohoto období byly doladěny veškeré možné provozní stavy a kotel je již plně využíván pro teplárenskou výrobu. Taktéž byla vyhodnocena disponibilita díla, se závěrem, že smluvní garantovaná roční doba provozu byla splněna.

Realizované rekonstrukce a modernizace vedly k rozšíření palivové základny o ekologičtější paliva – zemní plyn a biomasu. Výstavbou celkem tří nových kotlů došlo v porovnání se stavem v roce 2015, ke snížení emisí oxidu siřičitého o 80 % a oxidů dusíku o 70 % ze závodové energetiky Synthesie a schopnosti dodržovat přísné emisní limity, které pro tento zdroj budou platit od poloviny roku 2021.

V následující připravované třetí etapě rekonstrukce se práce přesunou do části strojovny. Závěrečnou akcí bude rekonstrukce turbogenerátoru pro dlouhodobé zabezpečení dodávek elektřiny a tepla všem odběratelům v areálu SemtinZone. Na přípravě projektu se již usilovně pracuje a Synthesia, a.s. předpokládá uvedení nového turbogenerátoru o výkonu 25 MW do provozu v polovině roku 2023, čímž bude celková Ekologizace energetického zdroje úspěšně dokončena.

 

 

DALŠÍ ZPRÁVY