Plast - kontroverzní surovina 21. století?

7. 1. 2021

 

Mezi první zpracovatele plastů u nás se řadí například společnost Fatra, a. s., která vznikla již v roce 1935 na popud ministerstva obrany a hlavním výrobním artiklem tehdy byly ochranné prvky – plynové masky pro československou armádu. Později se firma stala předním výrobcem vinylových podlahových krytin, střešních i zemních voděodolných systémů a ikonických nafukovacích hraček.

Plastový odpad jako suroviny pro nové výrobky

Zpracování plastů v minulém století se od toho dnešního liší v mnoha aspektech, stejně tak i chování společnosti a tempo jejího rozvoje. Důraz je kladen zejména na ekologické hledisko spojené nejen s výrobou plastů, ale také s jejich dalším využitím. Vnímání plastů je hodně rozdílné, a to napříč celým světem. Obecně panuje představa, že se plasty po ukončení své životnosti stávají odpadem, který zatěžuje životní prostředí. Tento názor vychází z předpokladu, že je nedokážeme zpracovat tak, aby přinášely další hodnotu pro společnost v podobě nového výrobku. Plast je ovšem materiál, který má neskutečný potenciál. Aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání touto surovinou ve formě odpadu, přešlo mnoho firem na systém cirkulární ekonomiky, který dává plastům druhou šanci. Mnoho společností se problematikou cirkulární ekonomiky (využití odpadu jako suroviny pro další výrobu) zabývá. Samotným důkazem toho jsou třeba regranulační linky, na nichž se zpracovává plastový odpad. Je přetvářen na malé plastové granule, které slouží pro výrobu dalších výrobků. Důležité je zmínit také bezodpadové hospodářství firem spočívající ve zpětném odběru technologicky vratného materiálu z výroby, který by za jiných okolností končil na skládkách.

Plasty a rozvoj společnosti

Problematika plastů a zacházení s nimi bude asi dlouhodobé téma, které bude štěpit společnost, stejně tak jeho jedinečná dlouhodobá životnost, kterou někteří považují za ekologicky ohrožující prvek. Právě tu dlouhodobou životnost a další mechanické vlastnosti plastů je třeba vidět jako příležitost. Díky moderním technologiím a kvalitnímu zpracování dnes máme například k dispozici luxusní vinylové podlahy s imitací dřeva, a to bez nutnosti kácet lesy. Plasty přírodní materiály svými vlastnostmi často i předčí. Jsou nenahraditelným materiálem, který díky svým vlastnostem pomáhá rozvíjet současnou společnost a důležité obory, jako je zdravotnictví, stavebnictví, IT nebo samotný automotive. Pokud se zastavíme u posledně zmíněné oblasti, tak jsou to zejména vozidla, jejich váha, odolnost proti korozi atp. Plasty nejsou problémem, ale jsou nástrojem, s nímž máme možnost zacházet a rozvíjet naši společnost. Používání tohoto materiálu v jeho jednotlivých fázích životnosti (výroba, užívání, odpad) je diametrálně odlišné v rozvinutých a rozvíjejících se zemích. Pouze celosvětově jednotná politika přistupující k této problematice komplexně nabízí dlouhodobé řešení, a to zejména na bázi právě cirkulární ekonomiky.

Kam společnost směřuje?

Využití plastového odpadu jako suroviny je stále aktuální myšlenka. V současné době se také hovoří o bioplastech vyrobených na bázi biologického (rostlinného) původu, což s sebou nese větší požadavky na množství obdělané půdy, technologicky náročnější zpracování a v mnoha případech i vyšší emise CO2 . Je třeba najít rovnováhu a technologická řešení, která by využívala zpracovaný plastový odpad ve spojení s čistým tzv. „virgin“ materiálem, aniž by docházelo ke zhoršení fyzicko-mechanických vlastností finálního výrobku. V budoucnu bude celosvětová společnost čelit otázce, jakým směrem se bude ubírat a jak správně naložit se současným stavem. Prioritou by mělo zůstat nejen snižování množství generovaného plastového odpadu, ale také nalezení jeho efektivního využití tak, aby vytvářel nové hodnoty pro další generace, aniž by brzdil vývoj společnosti.

DALŠÍ ZPRÁVY